process-to-customize-molecules-does-double-duty-m

آزمایشگاه از طبیعت برای ایجاد پیش سازهای انعطاف پذیر برای طراحی دارو و مواد استفاده می کند

هوستون، تگزاس - با الهام از کبد شما و فعال شدن توسط نور، یک فرآیند شیمیایی توسعه یافته در آزمایشگاه‌...

ادامه مطلب