آزمایشگاه ها پارافیلم M معمولاً در آزمایشگاه‌های مراقبت‌های بهداشتی، دارویی و تحقیقاتی برای پوشاندن یا آب‌بندی ظروف مانند ارلن ها و بالن ها ، کووت‌ها، لوله‌های آزمایش، بشر، پتری دیش‌ها و غیره استفاده می‌شود. “M” مخفف نصب یا نقشه است، زیرا Parafilm در ابتدا برای نصب از گرما استفاده می شد.