در اصل، یک نمونه بیولوژیکی هر نوع ماده زیستی یا بیولوژیکی مشتق شده از یک موجود زنده است که می تواند در آزمایشگاه مطالعه و تجزیه و تحلیل شود. این می تواند شامل هر چیزی از خون، سرم و ادرار گرفته تا نمونه های بافتی مانند پوست، ماهیچه و بافت اندام و همچنین کشت سلولی و نمونه DNA باشد.