لامپ الکلی برای گرم کردن، استریل کردن و احتراق در آزمایشگاه استفاده می شود. لامپ الکلی از اتیل یا الکل به عنوان سوخت استفاده می کند. به طور کلی از شیشه، برنج یا آلومینیوم ساخته شده است.