خشک کن های دسیکاتور برای خشک کردن واکنش دهنده ها قبل از استفاده از آنها در واکنش های شیمیایی مهم هستند. آنها معمولاً برای جلوگیری از ورود بخار آب، درب هوا بسته می شوند و حاوی یک ماده خشک کننده برای جذب هر گونه بخار آبی است که وارد محفظه می شود.