پمپ خلاء آزمایشگاهی ابزار متغیری است که دانشمندان و محققان ممکن است برای اهداف مطالعاتی مختلف از آن استفاده کنند. پمپ های خلاء برای کاهش نقطه جوش محلول برای کاهش فشار سیستم طراحی شده اند. محلول به آرامی در دمای جوش بسیار پایین تبخیر می شود و خرابی نمونه را کاهش می دهد.