کاغذ فیلتر یک مانع کاغذی نیمه تراوا است که عمود بر جریان مایع یا هوا قرار می گیرد.

این کاغذ فیلتر آزمایشگاهی به طور گسترده در آزمایشگاه ها برای اهداف مختلف مانند فیلتر کردن ناخالصی های جامد از مایعات، انجام آنالیزهای کمی یا کیفی و یا محافظت از تجهیزات آزمایشگاهی استفاده می شود.