هیدرومتر یا لاکتومتر ابزاری است که برای اندازه گیری چگالی یا چگالی نسبی مایعات بر اساس مفهوم شناوری استفاده می شود. آنها معمولاً با یک یا چند مقیاس مانند وزن مخصوص کالیبره و درجه بندی می شوند. که وزن مخصوص که به عنوان چگالی نسبی نیز شناخته می شود، نسبت جرم یک مایع به جرم حجم مساوی آب مقطر است.