کووت‌ها  از مواد شفاف مانند پلاستیک ، شیشه یا کوارتز ذوب شده ساخته شده است و برای نگهداری نمونه‌ها همچنین اندازه‌گیری طیف‌سنجی طراحی شده‌اند، جایی که یک پرتو نور از داخل نمونه درون کووت عبور می‌کند تا جذب، عبور، شدت فلورسانس، قطبش فلورسانس یا طول عمر فلورسانس نمونه را اندازه‌گیری کند.