لوله های مویرگی نازک از ترکیبات مواد مختلف که برای جمع آوری نمونه های خون از طریق عمل مویرگی و اندازه گیری درصد حجمی گلبول های قرمز در آن نمونه ها استفاده می شود. لوله ها ممکن است برای جلوگیری از لخته شدن خون هپارین شوند.