لوله آزمایش یا لوله کشت یا لوله نمونه یکی از ابزارهای متداول آزمایشگاهی است که در بیشتر آزمایشگاه‌های شیمی یافت می‌شود.این وسیله که از شیشه یا پلاستیک شفاف ساخته می‌شود به شکل یک لوله بلند است که از یک سر باز و از سر دیگر بسته و به صورت محدب است.

لوله های آزمایش برای نگهداری، مخلوط کردن و حرارت دادن نمونه مورد آزمایش   می باشند. آنها به عنوان مکان رشد میکروارگانیسم ها استفاده می شوند،. آنها همچنین به عنوان لوله های جمع آوری نمونه خون استفاده می شوند.