درباره CAPP

ساخت هر پیپت CAPP دارای یک داستان است.

یک داستان از هنر دستهایی که به آن شکل داده ،

از موادی دقیق انتخاب ، مراقبت اختصاصی هر پیپت شکل  میگیرد و
به صورت جداگانه توسط یک استاد بسیار ماهر تولید و آزمایش می شود.

شعار کپ این است که به ارائه خط کامل مایعات ادامه دهد تا ابزار اندازه گیری با همان طراحی قوی و بالاترین استاندارد دقت که CAPP را به پیپت ابزار تبدیل کرده است در بسیاری از آزمایشگاههای مهم در سراسر جهان انتخاب شود.