مسدود کننده های تریپتوفان راه جدیدی برای از بین بردن باکتری ها و قارچ ها ارائه می دهند

تکنیک جدید برای نقشه برداری اتم ها دری را برای آنتی بیوتیک های جدید بالقوه، داروهای ضد قارچ باز می...

ادامه مطلب