برای خرید تمامی شیشه آلات آزمایشگاهی به قسمت فروشگاه سایت مراجعه کنید

    Beaker بشر ازشیشه بوروسیلیکات ساخته میشود، بشر شکل استوانهای مدرج با کف تخت است، در روی لبه آن یک شکاف قرار داده شده تا مایع از درون آن آسانتر به بیرون ریخته شود، بشرها بصورت کوتاه بلند و در اندازه های متفاوت ساخته میشوند. از بشرها در حل کردن مواد، تهیه محلول، گرم کردن محلولها، جابجا کردن و رسوب گیری استفاده می‌کنند.   Test Tube  لوله آزمایش از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته میشود، لوله ی شیشهای است که‌ یک طرف آن بسته است، در اندازه های متفاوت ساخته میشوند، در انجام آزمایشهایی چون اثر اسیدها بر فلزات، نمکها و قلیاها همچنین مخلوط کردن، حرارت دادن مقادیر اندک مواد شیمیایی جامد و مایع و جمع آوری گاز حاصل از آزمایش کاربرد دارند.   Centrifuge tube لوله ی سانتریفیوژ از شیشه بوروسیلیکات ساخته میشود، لوله ی آزمایشی است که از قطر آن در قسمت پایین بتدریج کاسته میشود. در رسوب گیری سریع در دستگاه سانتریفوژ کاربرد دارد.   ظرف پتری Plate یا petriDish معمولا از شیشه قلیائی ساخته میشود، دو عدد استوانه ی شیشهی کوچک با ارتفاع کوتاه هستند. استوانه ی زیری به ارتفاع تقریبی 2 سانتیمتر و استوانهی رویی به ارتفاع تقریبی 5/1 سانتیمتر،که قطر آن اندکی بزرگتر از بشقاب زیری است. در زیست شناسی برای کشت باکتریها و میکروبها و در شیمی برای مهاجرت یون ها در حالت محلول بکار میرود.   دستگاه الکترولیز هفمن Voltameter Hofmann: از شیشه بوروسیلیکات ساخته میشود، و در الکترولیز آب بکار میرود. این دستگاه شامل دو عدد بورتی است که شیرهای آنها در سمت بالا قرار دارند، بورت ها از قسمت پایینی به کمک یک عدد لوله شیشه ای افقی هم قطر با بورت ها بطول تقریبی 10 سانتی متر به‌یگدیگر متصل میشوند و یک عدد لوله ی شیشهای شامل یک عدد قیف ب موازات بورت ها به وسط لوله ی افقی جوش خورده است. در قسمت پایین هر لوله‌ یک عدد الکترود قرار داده میشود، هر یک از الکترودها از وسط درپوش الاستیکی عبور کرده اند.   قیف جدا کننده‌ یا دکانتور Funnel Separator: این وسیله از شیشهی بوروسیلیکات ساخته میشود، برای جداکردن اجزاء سازنده ی مایعات مخلوط نشدنی بکار میرود. و در شکلهای متفاوت ساخته میشود که‌ یک درپوش روداژدار در باال و یک شیر خروجی در پایین دارد، درون آن چند مایع مخلوط نشدنی میریزند، چگال ترین آنها در پایینترین قسمت قرار میگیرد و با بازکردن شیر خروجی مایعات را از یکدیگر جدا می‌کنند. هر چه قطر این وسیله کوچکتر باشد، فازهای سازنده از یکدیگر بهتر متمایز میشود.   Glass Funnel  قیف شیشه ای یک مخروطی است، که دهانه آن دایر های شکل است و به سرعت از قطر مخروط کاسته میشود و در قسمت پائین به‌ یک لوله شیشهای باریک متصل میگردد برای جدا کردن ذرات جامد معلق در مایع بکار میرود بدین منظور داخل قیف کاغذ صافی قرار میدهند، و مخلوط را داخل کاغذ صافی میریزند، مایع از کاغذ عبور کرده و مواد جامد در داخل قیف باقی میماند. همچنین در جابجا کردن محلول مثال برای ریختن یک محلول یا مایع در داخل ظرف با دهانه ی تنگ بکار میرود. این وسیله از شیشه بوروسیلیکات و یا شیشه ی قلیایی در اندازه های متفاوت ساخته میشود.   U-shape Tube شکل U لوله از شیشهی بوروسیلیکات در اندازه های متفاوت از نظر اندازهی ارتفاع و قطر همچنین روداژدار با شاخهی جانبی و یا ساده، ساخته میشوند. در رشته شیمی از این وسیله برای انجام عمل الکترولیز نمک ها، استفاده میشود، زیرا محصول هر الکترود بصورت جداگانه در اطراف آنها قابل رویت میشوند. در رشته زمین شناسی برای مقایسه کیفیت آب که از زمینهای ماسهای، رسی و آهکی بدست میآیند کاربرد دارد، در این مورد لوله باید با قطر بیشتر و پایه دار ساخته شود. در رشته فیزیک، در قسمت تعادل مایعات مخلوط نشدنی مورد استفاده قرار میگیرد   Desiccator دسیکاتور دسیکاتور معمولا از شیشه ی قلیایی ساخته میشود. دسیکاتور، استوانهای با دو قطر متفاوت است که استوانه ی بالایی بزرگتر و با لبه ی روداژدار میباشد که یک در شیشهای روداژدار در روی آن قرار میگیرد. یک صفحه از جنس چینی با سوراخهای متعدد در پایین ترین قسمت استوانه ی بزرگتر قرار داده میشود تا دو استوانه را از یکدیگر جدا نماید. از این وسیله برای خشک کردن یا خشک نگهداشتن مواد استفاده می‌کنند، بدین منظور در داخل استوانهی کوچک یک ماده جاذبه الرطوبه مانند سولفوریک اسید غلیظ میریزند و مادهی خشک شدنی را در ظرفی بر روی شبکهی چینی قرار داده و درپوش دسیکاتور را بر روی آن قرار میدهند.   Graduated pipette  پیپت ساده لوله ی شیشهای درجه بندی شدهی باریک، با نوک باریکتر است. کوچکترین واحد درجه بندی آن ml 1/0 یا کمتر از آن میباشد. از شیشهی بوروسیلیکات با طول، قطر و حجم های متفاوت ساخته میشوند. این وسیله برای برداشتن حجم های معین از محلولها یا مایعات، با ضریب خطای کم مورد استفاده قرار میگیرد. عدد صفر آن در بالا قرار دارد. پس از خالی کردن پیپت از محلول، در نوک آن اندکی مایع باقی میماند، این مایع را نباید با عمل فوت کردن خارج کنیم، زیرا جزء مایع درونی اندازهگیری شده نیست. اگر محلول سمی نباشد، میتوان با میک زدن پیپت را پر کرد، در غیر اینصورت از پیپت پر کن استفاده می‌کنند.   Volumetric pipette پیپت حبابدار لوله شیشه ای باریک با قطر داخلی 4mm است که در مرکز آن یک مخزن یا حباب وجود دارد و یک خط نشانه در بالای مخزن دیده میشود. از این وسیله برای برداشتن فقط یک حجم معین با دقت بالا از مایعات یا محلولها استفاده میشود. برای پر کردن پیپت از محلول غیر سمی، از روش مکیدن و در حالت سمی از پیپت پر کردن استفاده می‌کنیم. این وسیله از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته میشود.   سه راهی تقطیرWay Distillation Adaptor سه راهی تقطیر یکی از اجزاء دستگاه تقطیر است. این وسیله از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته میشود، مطابق شکل در دو سر لوله روداژ از بیرون و دریک سر دیگر روداژ از داخل انجام شده است، روداژ خارجی عمودی، در دخل بالن تقطیر و لولهی دیگر در داخل مبرد فرو میروند، از قسمت روداژ داخلی دماسنج وارد بالن میشود و یا به دستگاه دیگری متصل میگردد. نقش سه راهی دردستگاه تقطیر، انتقال بخار از درون بالن تقطیر به درون مبرد است. سه راهی تقطیر در دو قطر متفاوت برای دستگاههای تقطیر بزرگ و کوچک ساخته میشود.   Equiliberium tubes ظروف مرتبط چند عدد لوله ی شیشهای با قطر و شکلهای متفاوت از قسمت پائین توسط یک لوله افقی به‌یکدیگر مرتبط شدهاند، فقط انتهای بالایی لوله ها باز هستند. وقتی در یکی از این لوله ها آب ریخته میشود، سطح آب در تمام لوله ها یکسان بالا میرود و هم تراز میشوند، و نشان میدهد که فشار درون یک مایع به شکل و سطح مقطع ظرف بستگی ندارد. این وسیله از شیشه ی بوروسیلیکات یا قلیائی ساخته میشود.   Watch – Glass شیشه ساعت از شیشه ی قلیائی ساخته میشود، شیشه ی دایرهای شکل مقعر، مانند نعلبکی است قطر دهانه ی آن در اندازههای متفاوت ساخته میشود. از شیشه ساعت برای تبخیر سریع مایعات و محلولها و بدست آوردن ماده ی جامد حل شده در حلال استفاده می‌کنند  تبلور. برای افزایش سرعت تبخیر میتوان شیشه ساعت را در دهانه ی بشر حاوی آب گرم قرار داد. برای توزین مواد جامد مورد نیاز در آزمایشها نیز از این وسیله استفاده می‌کنند.   بالن تقطیر با شاخهی جانبی sidearm with Flask Distillation: یک ظرف شیشه ای کروی شکل با گردن استوانهای شکل نسبتا بلند است، در وسط گردن بالن یک لوله شیشه ای دیگری با قطر کوچکتر و با زاویه 45 درجه جوش خورده است، بخار خارج شده از بالن از طریق شاخهی جانبی وارد مبرد میشود در قسمت بالایی گردن بالن یک درپوش الستیکی سوراخ دار قرار میدهند که از آن دماسنج وارد بالن میگردد. این وسیله از شیشهی بوروسیلیکات ساخته میشود تا در مقابل گرما نشکند. این وسیله همراه با یک عدد مبرد، دستگاه تقطیر نامیده میشود.   بالن ته صاف: with reagent-without reagent with Narrow Neck with wide Neck Flat bottomed flask معمولا از شیشه ی بوروسیلیکات برای ساختن آنها استفاده میشود. از بالن ته صاف یا ته پهن برای نگهداری محلولها یا آزمایشهایی که انجام آنها به گرمای زیادی نیاز ندارند استفاده می‌کنند. بدین جهت آن را از شیشه های قلیائی نیز میتوان تهیه کرد. این وسیله در اندازه های متفاوت، با دهانه های تنگ، گشاد و با دهانه های سمبادهای و یا ساده ساخته میشوند.   بالن ته گرد: with reagent-without reagent with Narrow Neck with wide Neck Round bottomed flask شیشه های کروی شکل با گردن تقریبا کوتاه هستند که از شیشه ی بورسیلیکات ساخته میشوند. کروی بودن بالن باعث یکسان پخش شدن شعله و یکنواخت گرم شدن مایع یا محلول درون آن میشود و همچنین از احتمال شکستن آن کاسته میگردد. بالن های ته گرد در اندازه های متفات باگردن های روداژدار یا ساده و تنگ یا گشاد ساخته میشوند. بالن های ته گرد با گردن های سمبادهای یکی از اجزاء دستگاه تقطیر میباشند.   Volumetric Flask with reagent بالن ژوژه بالن ژوژه‌یا بالن حجمی از شیشهی بوروسیلیکات ساخته میشود. این بالن به شکل یک بالن ته پهن است که گردن بلند و باریک دارد و بر روی گردن آن خط نشانه قرار دارد. گردن و درپوش آن میتوانند روداژدار باشند. برای ساختن محلولها با غلظت های معین و همچنین در تهیه ی محلول رقیق از محلول غلیظ آن کاربرد دارند. بالن ژوژه در اندازههای متفاوت ساخته میشوند. اندازهی حجم بالن و گاهی حداکثر خطا یا تلورانس در روی بدنه ی آن درج میگردد   Pycnometer پیکنومتر پیکنومتر یک وسیلهی آزمایشگاهی شبیه بالن ژوژه روداژدار میباشد که درپوش روداژدار آن دارای یک شیار باریک و باز درون خود میباشد، از این وسیله در تعین چگالی مایعات در دماهای متفاوت همچنین تعین انبساط ظاهری مایعات با تغییرات دمای محیط استفاده می‌کنند. درعمل پیکنومتر را از مایع پر می‌کنند و سپس در پوش آن را میگذارند، وجود شیار باعث میشود که مقدار اضافی مایع از آن بیرون بریزد و حجم مایع دقیقا برابر حجم پیکنومتر باشد که در روی آن نوشته شده است تفاوت جرم پیکنومتر خالی و پر از مایع، جرم مایع درون پیکنومتر را تعیین می‌کند، حال چگالی مایع قابل محاسبه است.   Glass Tubes لوله های رابط لوله های شیشه های از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته میشوند و در شکلهای مختلف برای جمع آوری گازها یا اتصال وسیله های آزمایشگاهی به کمک شیلنگ به‌یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند   Burette بورت بورت به شکل استوانه باریک و بلند است و یک شیر خروجی در انتهای پائینی دارد، از شیشه ی قلیایی یا بوروسیلیکات با درجه بندی بسیار دقیق و با دقت ml 1/0 ساخته میشود و عدد صفر در باال قرار دارد. از بورت در اندازهگیری حجم دقیق محلول مصرف شده در سنجشهای حجمی تیتراسیون استفاده می‌کنند. بورت معمولا در اندازهی حجمی 25 میلیلیتری ساخته میشود.   Graduated cylinder استوانه ی مدرج از لوله های شیشهای استوانه شکل با قطرهای متفاوت از جنس قلیائی یا بوروسیلیکات ساخته میشوند. هر چه قطر لوله کمتر باشد، دقت اندازه گیری بیشتر میشود، در استوانه ی مدرج کوچکترین عدد درجه بندی در پائین ترین و بزرگترین عدد آن در بالاترین قسمت استوانه قرار دارند. در قسمت دهانه ی آن شیاری گذاشته شده است تا مایع یا محلول از آن آسانتر به ظرف دیگر انتقال داده شود. استوانه ی مدرج برای برداشتن حجم های نسبتا دقیق و معین از مایعات و محلولها بکار میرود، همچنین دراندازه گیری حجم مواد جامد، مایع و گاز در آزمایشهای مربوط به تعین چگالی مواد مورد استفاده قرار میگیرد. لازم به ذکر است که در تعین چگالی مایعات و محلولها، با دقت بالا از پیکنومتر، استفاده می‌کنند. این وسیله در اندازه های متفاوت ساخته میشود.   Erlenmeyer flask ارلن مایر with reagent-without reagent with Narrow Neck with wide Neck از شیشه ی بوروسیلیکات ساخته میشود، ظرف ته صافی است که با افزایش ارتفاع آن بتدریج از قطر آن کاسته شده و به‌یک گردن استوانهای کوتاه منتهی میشود، که میتواند سر سمبادهای روداژدار یا ساده باشد. ارلن میتواند دهانه تنگ یا دهانه گشاد ساخته شود. ارلن ها درجه بندیهای تقریبی دارند. بزرگترین عدد مربوط به درجه بندی در بالا قرار دارد. از ارلن برای گرم کردن یا جوشانیدن محلولها یا مایعات و در اندازهگیری غلظت محلولها تیتراسیون… استفاده کرد. این وسیله در اندازههای متفاوت مطابق نمونه های زیر ساخته میشود.   ارلن با شاخهی جانبی (ارلن خلاء) flask filtering Vacuum شکل این وسیله مانند ارلن مایر است که در قسمت زیر گردن آن یک شاخهی جانبی وجود دارد. از این وسیله برای افزایش سرعت رسوب گیری به کمک قیف بوخنر و خرطوم خلاء و در تهیه و جمع آوری گاز و یا اندازه گیری حجم گاز حاصل در واکنشهای تجزیه کمی، برای تعین درصد یک عنصر دریک ترکیب استفاده می‌کنند. معمولا در حجم های 250 و 100 میلیلیتری از شیشه بوروسیلیکات ساخته میشوند   مبرد(کندانسور): Condenser شامل Liebig Graham Allihn از شیشه بوروسیلیکات ساخته میشود، مبرد یک لوله ی دوجداره است، لولهی داخلی میتواند بصورت های ساده، مارپیچ، حبابدار و صورتهای دیگر ساخته شود. اما جدار خارجی با قطر بزرگتر است که جدار داخلی را به جزء در قسمتهایی از سرو ته آن میپوشاند که‌یک لوله ی ورودی آب سرد و یک خروجی دارد. از مبرد در عمل میعان یعنی تبدیل حالت گازی یا بخار یک ماده، به حالت مایع، استفاده می‌کنند، از جدار بیرونی آن به کمک شیلنگ رابط آب سرد عبور می‌کند تا جدار داخلی را سرد نگه داشته و بخار ضمن عبور از آن به حالت مایع تبدیل گردد. مبردها یکی از اجزاء دستگاه تقطیر میباشند، دو سر مبرد میتوانند سر سمبادهای یا ساده باشند و مبردها میتوانند در اندازه های متفاوت، به شکلهای متفاوت از جدار داخلی مطابق نمونه های بالا ساخته شوند.   Convection Liquid Tube لوله مایعات کنوکسیون از شیشهی بوروسیبیکات ساخته میشود. ابتدا لوله کنوکسیون را بصورت قایم به گیره و پایه متصل کرده و از آب پر می‌کنیم، چراغ الکلی رادر زیر یکی از دو گوشهی پایینی لوله کنوکسیون قرار داده و روشن مینماییم، در همین لحظه ‌یک قطره جوهر رنگی به کمک قطره چکان به آب اضافه می‌کنیم، حرکت جوهر رنگی جهت حرکت مولکولهای آب و نحوه ی انتقال گرما به روش همرفت درداخل لوله را نمایان می‌کند. این وسیله مطابق نمونه های زیر ساخته میشوند     Distillation apparatus دستگاه تقطیر از شیشه ی بروسیلیکات ساخته میشوند، در یک نمونه ی آن اجزاء سازنده، بدون روداژ هستند، که در این صورت دستگاه شامل بالن ته گرد با شاخهی جانبی و مبرد است. در نمونه ی دیگر اجزاء سازنده روداژدار هستند و شامل بالن ته گرد روداژدار، سه راهی روداژدار و مبرد روداژدار میباشند. در اندازه های متفاوت مطابق نمونه های زیر ساخته میشوند. از این دستگاه میتوان برای تهیه ی آب مقطر، جداسازی محلول دو یا چند مایع مخلوط شدنی با استفاده از نقطهی جوش آنهاو مقایسه ی ظرفیت گرمائی و گرمای تبخیر آب و الکل طبی استفاده کرد. در این مورد ابتدا دمای مخلوط را تا حدی بالاتر میبریم که با نقطه جوش مایعی که پایینترین نقطه جوش را دارد تقریبا برابر شود. در این دما بیشترین جزء مایع تقطیر شده، مایعی است که پایینترین نقطه جوش را دارد، با قطع شدن عمل تقطیر، دما را دوباره بالاتر میبریم تا اجزاء سازنده از یکدیگر جدا شوند.