پزشکی شخصی نیاز به تنوع در آزمایشات بالینی دارد

برابری ما را ملزم می‌کند که تفاوت‌هایمان را بشناسیم و جشن بگیریم، به‌ویژه وقتی پای سلامتی به میا...

ادامه مطلب